Trex-450SE V2 RRTF (RC-heli)
Photo_1.JPG
Photo_1.JPG
Photo_2.JPG
Photo_2.JPG
Photo_3.JPG
Photo_3.JPG
Photo_4.JPG
Photo_4.JPG
Photo_5.JPG
Photo_5.JPG